logokunstkoepelk

Onze visie (APP)

APP - Muziek & Theater

De gemeentelijke academie voor muziek en theater heeft een eigen Artistiek Pedagogisch Project (APP) uitgeschreven, dat de goedkeuring van het schoolbestuur wegdraagt.

Hierin geeft de academie een omschrijving van haar visie op de onderwijsopdracht en het verband tussen deze opdracht en haar visie op mens en maatschappij. Zij bepaalt de doelen die haar voor ogen staan en de werkwijzen die zij hiervoor wenst aan te wenden.

Lees verder

Het academieteam staat als één blok achter dit artistiek- pedagogisch project. Dit project vormt de rode draad doorheen de artistieke vorming en zal de academie naar buiten toe profileren.

Hier volgt een samenvatting van onze doelen: 

  1. Wij streven een aangenaam en motiverend leer- en leefklimaat na zowel voor personeel als voor leerlingen en ouders. Het verstrekken van kwalitatief onderwijs steeds in combinatie met een kindvriendelijke of leerlinggerichte aanpak is de norm. Ook streven wij een efficiënte organisatie, een goed functionerende administratie en kwaliteitsvolle concerten/projecten na. Daarom verwachten wij ook van jou dat je het beste van jezelf geeft: je zet je goed in tijdens de les, werkt mee in de klas, en maakt tevens thuis genoeg tijd vrij om te oefenen en te studeren. Alleen zo bereiken we samen het beste resultaat.
  2. Op basis van jouw eigen mogelijkheden kan je in de academie muzikale en/of verbale kennis en vaardigheden ontwikkelen. De Vlaamse regering heeft onderwijsdoelen vastgelegd dewelke elke leerling dient te behalen op het einde van zijn opleiding. Dit heeft zich vertaald in basiscompetenties, beroepskwalificaties en specifieke eindtermen. De leerkrachten van onze academie hebben deze onderwijsdoelen schooleigen gemaakt in zogenaamde jaar- en graadsplannen. Naast het maken en het uitvoeren van muziek en/of theater, vinden we het belangrijk dat je ernaar leert luisteren, achtergrondinformatie vergaart en een eigen mening leert vormen. Net daarom zijn naast het hoofdvak ook de omringingsvakken belangrijk. Op die manier leer je alles wat bij kunst hoort en komt het beste van jezelf naar boven.
    Door onze vernieuwende manier van werken mag je worden wie je bent: 
    een brede kunstenaar. Je hebt een unieke eigenheid, je experimenteert en bent creatief, je beheerst je vak, je onderzoekt, je gedraagt jezelf als een teamspeler en je kan een stijlvol optreden verzorgen.
  3. De academie streeft steeds naar een kwalitatief, mooi en afgewerkt artistiek product. Als podiumkunstenaar maakt een (publiek) toonmoment integraal deel uit van de opleiding. Je zal ook regelmatig proeven en toetsen moeten afleggen voor een jury. Deze is samengesteld uit leerkrachten van onze school. Optioneel kan deze aangevuld worden met externe juryleden. Zij controleren samen of je de basiscompetenties en beroepskwalificaties hebt behaald.
  4. Ieders persoonlijkheid is belangrijk. Onze school streeft de ontwikkeling van de totale persoon na. Het leren met hoofd, hart en handen zal zo altijd zinvol zijn.
  5. Door de kunst word je gevormd tot een cultureel ontwikkeld mens. Ook willen we je sociale vaardigheden ontwikkelen om je in staat te stellen positieve relaties met anderen op te bouwen. Dit versterkt ongetwijfeld je levenskwaliteit maar ook het maatschappelijk weefsel.
Download het APP van Muziek & Theater

Lees het volledige artikel door hieronder op het pdf-document te klikken.

 

APP - Beeld

Het schoolteam creëert een atmosfeer waarin de cursist gestimuleerd wordt tot een actieve
creatieve kunstbeoefening binnen onze schoolcultuur.

Onze schoolcultuur
Binnen onze school streven we een cultuur na die zich zowel intern als extern richt op kwaliteit
en creativiteit.

Lees verder

Intern gericht
– Kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden
– Begeleiding door vakspecialisten
– Een huiselijke, veilige sfeer creëren
– Met wederzijds respect behandelen
– Transparant beleid en open en duidelijke communicatie voeren
– Met medeverantwoordelijkheid van iedereen voor materiaalgebruik en infrastructuur

Extern gericht
– Zich aan en in de “buitenwereld” tonen met kwaliteitsvolle projecten, gelinkt aan atelier en
leerlingen
– Kunst promoten en toegankelijk maken voor iedereen

De leerling en cursist
Leerlingen en cursisten staan centraal.
Rekening houdend met de eigenheid van iedere leerling om individueel en in groep een
leerrijke omgeving te vormen.
De minimumdoelen die we nastreven zijn:
Creatieve aspecten
– durven ontdekken, onderzoeken en experimenteren
– binnen een vooropgestelde opdracht en afbakening een eigen expressie verwezenlijken
– eigen beleving en fantasie, kunnen omzetten in ontwerpen en ideeën
– overstijgen van eigen artistieke grenzen door zelfreflectie
Kennisaspecten
– verwerven van materiaalkennis
– verwerven van inzicht in kunsttheorieën
– zich verdiepen in de beeldtaal
– vanuit een historisch en sociaal-cultureel kader kunst kunnen begrijpen en ervaren
Attitude en esthetische aspecten
– in dialoog gaan met medeleerlingen/medecursisten/ leerkrachten over kunst
– durven aan (zelf)reflectie te doen, kritische bedenkingen aanhoren en kunnen verwerken


Het schoolteam
Streefdoel
– Vernieuwend kunstonderwijs brengen via een open en veilige communicatie binnen het
leerkrachtenteam
– Leerkrachten nemen de vrijheid om elk in hun eigen klas persoonlijke pedagogische accenten
te leggen
– Aangeboden opdrachten worden evenwichtig opgesteld, met als doel een mooie balans
vinden tussen het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes, zonder het eindproduct uit
het oog te verliezen, waarop een leerling of cursist terecht trots kan zijn
– Elke leerling en cursist wordt individueel opgevolgd, doorheen de jaren, het schoolteam
evalueert het leerproces en het eindresultaat
– Er worden momenten gecreëerd, waarbij er met klas- of graad-overschrijdende opdrachten
gewerkt wordt


De organisatie van ons onderwijs is terug te vinden in ons academiereglement, hoofdstuk 14:
Structuur van de academie.

Kunstkoepel ACADEMIE VOOR BEELD is een onderwijsinstelling voor Deeltijds Kunstonderwijs,
door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd. Er wordt aan de leerplannen beeldende en
audiovisuele kunsten (OVSG), jaarplannen en evaluaties van het Deeltijds Kunstonderwijs
beantwoord

Download het APP van Beeld

Lees het volledige artikel door hieronder op het pdf-document te klikken.